گروه صنعتی معدنی زرین
Zarin Industrial & Mining Group
Search

آخرین خبرها

Search
مجمع سرب و روی
اخبار سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت 166 شناسه ملی 10320128841 به سرمایه ثبت شده 1.425.000.000.000ریال بدینوسیله هیئت مدیره شرکت از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت منتهی

بیشتر بخوانید »
مجمع زرین
اخبار سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) به شماره ثبت 6285 شناسه ملی 10460095240 به سرمایه ثبت شده 3.850.000.000.000ریال بدینوسیله هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا(سهامی عام) از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت منتهی به

بیشتر بخوانید »
مجمع کیمیا
اخبار سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران(سهامی عام) به شماره ثبت 174 شناسه ملی 10460103128 به سرمایه ثبت شده 4.500.000.000.000ریال بدینوسیله هیئت مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران(سهامی عام)  از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی

بیشتر بخوانید »